THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1/ Giấy uỷ quyền

2/ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Copyrights © 2020 ABCSOFT. All Rights Reserved