Công tác TVGS

Một số hình ảnh công tác TVGS trên tuyến ĐS Hà nội - TP Hồ Chí Minh

Kiểm tra cự ly ray!

Nâng chỉnh!

Kiểm tra!

Thí nghiệm vật liệu!

Copyrights © 2020 ABCSOFT. All Rights Reserved